•  خط تک استرند با محصول دوازده متری 150 در 150 با ساختمان دو استرند
  •  خط تک استرند با محصول دوازده متری 150 در 150 با ساختمان دو استرند
  •  خط تک استرند با محصول دوازده متری 150 در 150 با ساختمان دو استرند
  • خط تقویت شده تک استرند برای ریخته گری بیلت 150 در 150
  •  خط تقویت شده تک استرند با ساختمان دو استرند برای ریخته گری بیلت 150 در 150
  •  خط تقویت شده تک استرند با ساختمان دو استرند برای ریخته گری بیلت 150 در 150
  • خط سنگین شعاع شش متر با طول شش متر بلندتر (طول کل ۴۷ متر)