فیلتر شنی برای مدارهای باز آب در مسیر رفت پمپ گذاشته می شود. هدف از آن گرفتن ذرات بزرگ بالاتر از 100 میکرون است. این ذرات در مجری های نازلهای آب پاش گیر و عملا مانع پخش آب می شود. ذرات بزرگتر حتی می تواند مسیرهای خنکاری یاتاقانها و غلطکها را نیز مسدود کند.
در فیلتر شنی حدود یک متر شن ریخته می شود.
• سیلیس درجه یک از قطر 0.5 میلی متر تا 1.5 میلی متر.
• سیلیس درجه دو از قطر 2 میلی متر تا 3.5 میلی متر.
• سیلیس درجه سه از 4 میلی متر تا 8 میلی متر قطر
• قطر سیلیس درجه چهار از 8 میلی متر تا 12 میلی متر
بهترین سرعت آب در فیلتر شنی 5 m/s است. مقدار چرخش آب مدار باز در یک سی سی ام برای هر استرند حدود 1000 lit/ min
با استفاده از سرعت مجاز و مقدار آب مورد نیاز قطر فیلتر به عنوان مهمترین پارامتر مشخص می شود.