راه اندازی خط ریخته گری پیوسته آقای شمس در اصفهان

کوره ۱۵ تن کف ریز