دو خط طرح توسعه شرکت آذرنهامین

کوره 15 تن با پاتیل سریز و ریخته گری شمش 100 و 125