جهت خدمات بهتر، سریعتر و ارزانتر به خطوط موجود شرکت صدرا اقدام به تشکیل انبار در مساحت 200 متر مربع نموده است.